top of page

SÄKERHETSRUTINER 

 

Orolig? Hos oss kan du känna dig trygg med att vi gör allt vi kan från vårt håll. 
 • Hotellgästernas och personalens säkerhet är vår första prioritet i alla lägen. Sunlight Hotell har en krisledningsgrupp som arbetar med frågorna kring Coronaviruset och som noga följer händelseutvecklingen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och utrikesdepartementets rekommendationer när det gäller Coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen Covid-19. 

Så här gör vi för att bibehålla säkra miljöer för alla som vistas hos oss.
 • Vi vidtar extra hygienåtgärder genom löpande information till personal angående omvärldsläget samt uppmanar personal att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, använda handsprit och att hålla sig hemma om man känner sig sjuk. 

 • Skärpta regler för anställda och leverantörer.

 • Om det uppstår en situation där en gäst eller anställd misstänks vara smittad av nya Corona-viruset kommer vi att följa instruktionerna från hälsomyndigheterna. 

 • Vad vi gör mer specifikt på respektive avdelningen kan du se nedan.

 

Detta kan vi göra tillsammans för att undvika att bli smittad och smitta andra.
 • Handskakningar – vi rekommenderar foot-shake.

 • God handhygien, tvätta med tvål och varmt vatten.

 • Handdesinfektion finns tillgängligt på flera ställen på hotellet.

 • Hosta & nysning – alltid i armvecket, ingen annanstans. 

 • Håll händerna borta från ögon, näsa och mun.

 

Hotellet har många avskilda lokaler. Var avskilda, men var tillsammans!
 • Konferera avskilt. Vi erbjuder miljöer, rutiner och policy som tydligt och konkret anpassats till den rådande situationen. Hos oss finns flera större lokaler som du själv kan disponera helt fullt ut.

 • Vi har även möjlighet till ytterligare sektionering av huset för våra konferensgäster vid behov.

 • Vi är ett stort härligt hotell med många utrymmen. Ta med dig ditt glas och sällskap till en av våra mysiga miljöer.

 • Kanske känns det tryggast för just er att få vara lite för er själva, utan att för den sakens skull behöva stanna på rummet. Inga problem, vi visar er gärna runt så att ni kan hitta just er favoritplats.

 

HOTELLRUM & ALLMÄNNA YTOR 
 • Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor som dörrhandtag, kortterminaler och hissknappar.

 • Stärkta rutiner för städning, rengöring och hygien.

 • Engångshandskar vid all städning.

 • Desinficering av alla rum vid varje utcheckning.

 • Det finns handsprit lättillgängligt vid alla våra offentliga områden i matsal samt konferensrum och i våra mingelytor på vår konferensavdelning.

KONFERENS​
 • Max 50 personer får vistas tillsammans utan covidpass 

 • Grupper om 50-500 kan konferera mot uppvisande av covidpass.

 • Konferenslokalerna desinficerar efter varje grupp. Vi desinficerar allt från stolar, bord, dörrar, fjärrkontroller, belysningsknappar. Allt för att du ska känna dig säker och kunna tänka på annat under dina timmar här hos oss.

 • Vi planerar dagen i detalj för att undvika onödig trängsel.

 • Vi använder hela anläggningen och sprider ut alla möten så gott det bara går.

 • All matservering, i eller utanför lokalen, följer myndigheternas rekommendationer.

 • Säg till om ni hellre vill ha ert fika serverat i er lokal än i vår lounge. Då fixar vi det.

 • Handsprit finns tillgängligt i våra konferenslokaler.

 • Beställaren ska dela en deltagarlista med hotellet. För att säkerhetsställa att regler följs och eventuell smittspårning i efterhand.

 

GYM
 • Givetvis följer vi rådande restriktioner för vår bransch. 

 • 10 kvm/per person

 • Handsprit finns i entré och i anslutning till träningsytorna.

 • Vi har minskat antal träningspass och färre platser på samtliga klasser - både inomhus, utomhus och i bassängen.

 • Vi förväntar oss att du som besöker oss respekterar och följer våra säkerhetsrutiner:

  Rengör maskiner och träningsredskap med desinfektion efter att du använt dem.
  Nyttja gärna våra omgjorda hotellrum för träning i total avskildhet. 
  - Vi ber er att hålla avstånd till varandra och vid minsta symptom - stanna hemma!
  Använd hissen i anslutning till omklädningsrummen för utpasseringen för att minimera risken för trängsel i entrén.
  Använd inte omklädningsrummen om du ej ska beträda simhallen. 

  Om vi upptäcker att det slarvas med rutinerna kommer du stängas av och inte längre kunna besöka vår anläggning. 
   

SIMHALL​​
 • Tvätta alltid hela kroppen och håret innan du badar.

 • 10 kvm/person

 • På Sunlight följer vi de regler som sedan tidigare finns uppsatta kring desinficering av bassängvatten med klor. Information från Svenska Badbranschen gör gällande att klormängderna i våra bassänger är tillräckliga för att döda både virus och bakterier.
   

SPA & BEHANDLINGAR
 • Självklart står hygienen i fokus. All personal följer vårt egenkontrollsystem och har gedigen
  utbildning inom just sitt arbetsområde för att kunna säkerställa högsta möjliga kvalitet.

 • Du som är symptomfri är varmt välkommen till oss på behandling. 

 • Duscha och byt om till badrocken inför din behandling. 

 • Din behandling utförs i ett nyligen städat rum där du är ensam med din terapeut som följer rådande rutiner och restriktioner.

 • Vi vill belysa att det inte finns något som tyder på att SPA-behandlingar skulle vara annat än positivt för en frisk person, massage ökar t.ex. antalet vita blodceller som är en viktig del av immunförsvaret. Vi vill dock understryka att massage är en alternativ behandling och inget botemedel. 

KÖK & RESTAURANG 
 • Nya rekommendationer för restauranger gäller fr.o.m. den 12 januari, 2022.

 • Restaurangen stänger kl.23.00 (sista beställning kl.22.30)

 • Max 8 personer i ett sällskap/per bord (man kan boka för flera men kan inte sitta fler än 8p/bord)

 • Endast sittandes servering, inget barhäng tillåts.

 • 1 meter mellan sällskap.

 • I vårt hus har vi gott om platser och vi kommer att se till att ni alla känner er säkra vid besök på Restaurang Klara och Sunlight hotell.

 • I vår rymliga lounge kan ni fortsatt njuta av goda stunder.

 • För att i vår frukost förebygga och undvika trängsel och köbildning tillämpar vi flera olika sittningstider som tilldelas er av vår reception.

 • Vi följer samma hårda hygienrutiner som alltid.

 

Är du orolig?
 • Har du allmänna frågor om eller är du orolig för Coronaviruset och sjukdomen covid-19? Ring 113 13.

 
Har du symptom?
 • Har du symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden. Du ska inte besöka någon vårdcentral, utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Vi har öppet!

Varmt välkommen till oss på Sunlight Hotel Conference & Spa, Sunlight Gym & Spa och Restaurang Klara! Har du ytterligare frågor så kontakta oss gärna via mail reception@sunlight.se eller via telefon 0155-20 50 00

 

SAFETY PROCEDURES 

 

Worried? Staying with us, you can feel confident that, for our part, we are doing everything we can. 
 • The safety of hotel guests and staff is our first priority at all times. Sunlight Hotell has a crisis management team that is working on the issues surrounding the Corona virus and is closely following the course of events. We are complying with the recommendations of the Swedish Public Health Agency and the Swedish Ministry for Foreign Affairs regarding the Corona virus SARS-CoV-2 and the Covid-19 disease. 

This is what we do to maintain safe environments for everyone staying with us. 
 • We are adopting additional hygiene measures by continuously providing staff with information on the situation in the surrounding world and we are encouraging staff to wash their hands frequently with soap and warm water, use hand sanitiser and stay at home if they feel ill. 

 • Stricter rules for employees and suppliers. 

 • If a situation arises in which there is a suspicion that a guest or employee has been infected with the new Corona virus, we will comply with the instructions from the health authorities. 

 • You can see what we are doing more specifically in each department below

 

This is what we can do together to avoid becoming infected and infecting others. 
 • Handshakes – we recommend foot-shakes 

 • Good hand hygiene – wash with soap and warm water. 

 • Hand sanitiser is available in several places in the hotel. 

 • Coughing & sneezing – always in the crook of your elbow, nowhere else. 

 • Keep your hands away from your eyes, nose and mouth. 

 

The hotel has a large number of separate venues. Be separated, but be together! 
 • Hold conferences separately. We offer environments, procedures and policies that have been clearly and specifically adapted to the current situation. We have several larger venues available which are completely at your disposal. 

 • We also have the ability to divide the building into smaller sections for our conference guests if necessary. 

 • Our hotel is large and pleasant and has a lot of different spaces. Bring your glass and your companionship to one of our cosy environments. 

 • Perhaps you feel safest being by yourself a little, without having to stay in your room in order to do that. No problem. We will be happy to show you round so you can find your own favourite place. 

 • As things stand at present, we won’t be closing our venues. 

 

Hotel rooms/public areas 
 • Regular disinfection of frequently-used surfaces such as door handles, card terminals and elevator buttons. 

 • Stricter procedures for cleaning, washing and hygiene. 

 • Disposable gloves for all cleaning. 

 • All rooms disinfected whenever a guest checks out. 

Conferences 
 • A maximum of 50 people can have a conference without a covid pass

 • Conferences of 50-500 people need to present a covid pass

 • The conference rooms are disinfected after every group. We disinfect everything, including chairs, tables, doors, remote controls and lighting buttons. Just to make you feel safe and to allow you to think about other things during your stay with us. 

 • Let us know if you would like to have your coffee served in your room rather than in our lounge. We'll take care of it. 

 • Hand sanitiser is available in our conference rooms. 

 

Spa, treatment and exercise 
 • Naturally, the focus is on hygiene. All staff have extensive training in their specific area of work in order to ensure the highest possible quality. 

 • We are continuing with our self-monitoring system. 

 • A reduced number of exercise sessions.

 • If you feel unwell, you should of course not exercise or swim.

 • Wash your whole body and hair before entering the pool. 

 • Wash your hands before and after an exercise session. 

 • Clean machines and exercise equipment with disinfectant after using them. 

 • At Sunlight, we comply with the rules that have already been established with regard to disinfecting pool water with chlorine. Information from Svenska Badbranschen [the Swedish swimming pool and spa industry association] states that the chlorine levels in our pools are sufficient to kill viruses and bacteria, which includes Covid-19. You can read more here 

Kitchen/Restaurant
 • New regulations for restaurants apply from Januari 12, 2022.

 • The restaurant closes at 23:00 (last order at 22:30)

 • Maximum 8 people in one party/per table (you can book for several but we can not sit at the same table.

 • 1 meter between parties

 • In our house we have plenty of space and we will make sure that you all feel safe when visiting Restaurant Klara and Sunlight hotels.

 • In our spacious lounge you can continue to enjoy good times

 • We are applying the same strict hygiene procedures as always. 

Are you worried? 
 • Do you have general questions about the Corona virus and Covid-19 or are you worried about them? Then call 113 13. 

Do you have any symptoms? 
 • You must call 1177 Care Guide if you have symptoms. You must not go to a health centre. You must always contact the 1177 Care Guide first.

We're open! 

Welcome to Sunlight Hotel Conference & Spa, Sunlight Gym and Restaurang Klara. If you have any questions please contact us by email: reception@sunligt.se, or by phone: +46(0)155-20 50 00

bottom of page